Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Az Agnisoma Ayurvéda Központ (a továbbiakban: Agnisoma) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Agnisoma ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője F. Tóth Gabriella (1085, Budapest, Rigó utca 6. III. emelet 19-es csengő).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

Az Agnisoma kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az Agnisoma a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, információbiztonsági célra két évig kezeli.

Az Agnisoma honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása [GDPR 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) a) pontja és a 7. cikk, az adatkezelés időtartama tekintetében az GDPR 5. cikk (1) e) pontja].

Az adatkezelés helye:

1085 Budapest, Rigó utca 6., 3. emelet (19-es csengő)

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag az Agnisoma erre felhatalmazott munkatársa jogosult. Az adatkezelő F. Tóth Gabriella (1085 Budapest, Rigó utca 6., 3. emelet (19-es csengő), a Honlap üzemeltetője.

Az Agnisoma adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója hírlevél küldés céljából: NAIH-116704/2017.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Netmask Interactive Kft.

címe: 1131 Budapest, Nővér u. 110

cégjegyzékszáma: 01-09-954570

adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltatás

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A honlap adatkezelése

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az érintett feliratkozását követően hírlevelet küld az Adatkezelő újdonságairól. Az egyes jelentkezéssel a felhasználó hozzájárul, hogy részére az Adatkezelő a programjairól tájékoztatást küldjön, amely értesítőről bármikor leiratkozhat. Az Adatkezelő minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116704/2017.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

Online képzésre jelentkezés

Az érintett az Adatkezelő online szolgáltatására való előfizetése során választja ki az igénybe venni kívánt tanfolyamot. Az érintett számára az adott űrlap kitöltése kötelező. Ezt követően e-mailben az érintett megkapja az Adatkezelő számlaszámát, amelyre történő utalással kifizeti a szolgáltatás díját. Ezt követően elektronikus formában, az általa, korábban megadott adatokkal az érintett számlát kap. Az Adatkezelő elkészíti a kért tartalmakhoz való hozzáférést az érintett számára.

adatkezelés célja: előfizetés szolgáltatásra

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, felhasználóneve, jelszava, számlázási címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: az online képzés megszűnéséig, vagy amennyiben az érintett kéri adatai törlését úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

Ingyenes online képzésre jelentkezés

Az érintett ingyenes online képzésre tud jelentkezni, és regisztrálni a honlapon.

adatkezelés célja: ingyenes online képzésre való jelentkezés

kezelt adatok köre: ez érintett felhasználó neve, keresztneve, családneve, e-mail címe és jelszava

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Ügyfélkezelés

Az Adatkezelő jogosult az érintett előfizetők és felhasználók részére ajánlattétel céljából e-mailt küldeni. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

adatkezelés célja: ügyfélkezelés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

Amennyiben a jelen Tájékoztatóban nem talál választ kérdésére, kérjük, keresse az Adatkezelőt.

Az adatbiztonság

Az Agnisoma a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Agnisoma kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Agnisoma ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Minden felhasználó jogosult tájékoztatást kérni az Agnisoma által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Agnisoma a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az Agnisoma írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az Agnisoma helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Agnisoma-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az Agnisoma zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az Agnisoma rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az Agnisoma megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az Agnisoma a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Agnisoma-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Agnisoma a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén az Agnisoma az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az Agnisoma a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az Agnisoma adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.